Občané a obec

Obce fungují jako místní samosprávy. Mají svěřenu celou řadu pravomocí, ať už zákonem o obcích (zákonem o hl. m. Praze) nebo jinými zákony. Obce vykonávají přenesenou působnost, kterou jim svěřují nejrůznější zvláštní zákony - je to kupřz. činnost stavebního úřadu, úřadu ochrany ovzduší nebo ochrany životního prostředí. Především ale jako samosprávy samostatně a relativně nezávisle na státu řeší věci v tzv. samostatné působnosti. Sem spadá například schvalování rozpočtu, prodej nebo nákup nemovitého majetku, schvalování některých smluv, vydávání obecně závazných vyhlášek (vlastních právních předpisů obce) nebo vyhlašování místního referenda. Vědět zda je konkrétní činnost obce přenesenou nebo samostatnou působností je důležité například v momentě, kdy se snažíte určit kde se proti konkrétní činnosti obce odvolat. Přenesená působnost je vždy stanovená zákonem, pokud tak působnost není v zákoně dohledatelná, jedná se o působnost samostatnou.

Přehled činnosti obcí a krajů najdete na stránkách ministerstva vnitra, které na činnost obcí a krajů dohlíží.

Hlavním orgánem obce je zastupitelstvo, které se musí scházet alespoň 1x za 3 měsíce. Zastupitelé rozhodují o všech podstatných záležitostech. Dalším orgánem je rada (výkonný orgán). Významnou roli zastupování obce navenek plní starost. Dále v každé obci funguje obecní úřad, který plní úkoly podle toho, zda jde o obec tzv. jedničkovou, dvojkovou, nebo trojkovou - největší obce (trojkové) plní prostřednictvím svých úřadů také nejvíce úkolů, a to i pro obce menší, které například nemají své vlastní stavební úřady.

Občané obce a účast na zasedání zastupitelů

Občané obce (ti, kterým je více než 18 let a v obci mají trvalý pobyt) mají řadu oprávnění. Především se ale mohou účastnit zasedání obecního zastupitelstva a sledovat, jak zastupitelé obce rozhodují o důležitých otázkách. Občané také mají možnost se k projednávaným věcem vyjádřit. O každém plánovaném zasedání zastupitelů musí být občané informováni aspoň týden předem na úřední desce (a to té, která je u obecního úřadu nebo na internetu). usnesení a záznamy z jednání zastupitelů musí být veřejně dostupná.

Občané obce také mohou podat podnět ministerstvu vnitra, aby zkontrolovalo obecně závaznou vyhlášku nebo usnesení obce, které je problematické a mohlo by porušovat zákony. 

K činnosti obcí Ministerstvo vnitra zpracovalo řadu doporučení a metodik. Důležité informace v nich najdou i občané. Najdete je zde.

Co pro vás může udělat například ombudsman? Podívejte se.

Podobná pravidla platí podle zákona o krajích i pro kraje a jejich občany.

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Budoucnost bez plastů Řeky bez jedů Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Budoucnost bez plastů Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Praha – město pro život

Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem. Soustředíme se na územní plán, který určuje, kde a co se v Praze smí stavět. Prosazujeme ochranu zeleně, informujeme obyvatele a pomáháme lidem zapojovat se do rozhodovacích procesů.

Územní plánování Město a klima Bydlení Letiště Petice Nechceme Sjezdovku Instagram Praha město pro život Facebook Praha město pro život

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Chci dostávat stromové novinky Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe

Biodiverzita

Podporujeme zavádění soustavy Natura 2000 a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.

Chráníme staré stromy vytvářející dutiny, které jsou domovem mnoha vzácných a ohrožených živočichů, včetně páchníka hnědého v Poodří.

Natura 2000 Bořena Petice za obnovu české přírody

Účast veřejnosti

Arnika se dlouhodobě zasazuje o účast veřejnosti v územních a stavebních řízeních a další procesech, jež souvisejí s ochranou životního prostředí, i přes opakovanou snahu toto právo veřejnosti omezit.

Vy tu stavíte, my tu žijeme Měníme klima v legislativě