Proces EIA

Proces EIA (Environmental Impact Assessment) může v současnosti sloužit jako základní nástroj ve snaze omezit dopady velkých stavebních projektů na životní prostředí. Od 1. července 2023 je totiž v účinnosti rozhodná část ,,Nového" stavebního zákona. Ten ve vícero ohledech omezuje práva veřejnosti vznášet námitky v procesu územního a stavebního řízení. 

Námitky mohou nyní podávat pouze vlastníci přímo sousedících parcel. O námitkách musí úřad rozhodnout a podrobně zdůvodnit, proč je (ne)vzal v úvahu. Novým stavebním zákonem byl opomenut institut zástupce veřejnosti (spolek nebo zmocněná fyzická osoba), který mohl podávat námitky na základě „věcně shodné připomínky“ zmocnitelů (nepřímo sousedících). 

Připomínky může však pozvat kdokoli (včetně spolků). Pokud se domníváte že plánovaný projekt má negativní dopady na životní prostředí, doporučujeme připomínkovat environmentální aspekty s cílem toho, že byly posouzeny vlivy na životní prostředí (tedy proces EIA), upraveno Zákonem o posuzování vlivů na životní prostředí. Zkoumají se např. vlivy na živočichy, rostliny, půdu, vodu, ovzduší a veřejné zdraví.

Proces  EIA se sestává  zejména  z vypracování  a  projednání  dokumentace,  zpracování  posudku,  vydání  stanoviska  a  jeho  zahrnutí  do  příslušného  rozhodnutí  vydaného  v  navazujícím  řízení.

Připomínku k stavbě na základě EIA může podat kdokoli, přestože tato osoba není účastníkem řízení. Je však pouze na stavebním úřadu, jak tyto připomínky zohlední. Pokud nezohlední, lze se odvolat, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. 

Do hloubky je vše podstatné popsáno v Občanově průvodci po procesu EIA.

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Budoucnost bez plastů Řeky bez jedů Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Budoucnost bez plastů Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Praha – město pro život

Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem. Soustředíme se na územní plán, který určuje, kde a co se v Praze smí stavět. Prosazujeme ochranu zeleně, informujeme obyvatele a pomáháme lidem zapojovat se do rozhodovacích procesů.

Územní plánování Město a klima Bydlení Letiště Petice Nechceme Sjezdovku Instagram Praha město pro život Facebook Praha město pro život

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Chci dostávat stromové novinky Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe

Biodiverzita

Podporujeme zavádění soustavy Natura 2000 a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.

Chráníme staré stromy vytvářející dutiny, které jsou domovem mnoha vzácných a ohrožených živočichů, včetně páchníka hnědého v Poodří.

Natura 2000 Bořena Petice za obnovu české přírody

Účast veřejnosti

Arnika se dlouhodobě zasazuje o účast veřejnosti v územních a stavebních řízeních a další procesech, jež souvisejí s ochranou životního prostředí, i přes opakovanou snahu toto právo veřejnosti omezit.

Vy tu stavíte, my tu žijeme Měníme klima v legislativě