Územní a stavební řízení

Povolovací procesy a výstavba

Proces povolování staveb je velmi komplexní a závisí na celé řadě faktorů a pravidel. Nejlépe si ovšem proces povolování můžeme stručně popsat na fiktivním praktickém příkladě.

Vše začíná u pozemků – v Česku a zejména v Praze došlo s porevolučním obratem k masivní privatizaci pozemků i staveb. Většinu stavebních parcel vlastní soukromí investoři, kteří nejčastěji chtějí stavět takový druh staveb, který přinese pokud možno co největší ekonomický zisk. Obvykle to jsou kanceláře, komerční plochy a obchody, anebo byty. Aby investor mohl začít svůj záměr stavět, musí být v souladu s požadavky a pravidly, které na pozemek klade územní plán – určuje například, jakou funkci a kapacitu může stavba mít. Často se ale stává, že územní plán je ad hoc měněn na přání investorů, kteří chtěli na pozemcích stavět jiné, zpravidla větší projekty, než jak bylo plánem stanoveno. Za více než dvacetiletou existenci současného územního plánu takových změn proběhlo přes 3 000. Magistrát v souvislosti s přípravami nového Metropolitního plánu oznámil, že další změny stávajícího územního plánu již nebude pořizovat. Přesto stále změny probíhají, ať už na konkrétních parcelách, anebo na velkých transformačních územích, jako jsou Bubny, Nákladové nádraží Žižkov a další. Tam jsou změny územního plánu nutné, aby mohla být sejmuta stavební uzávěra a brownfieldy mohly projít revitalizací. Proměna brownfieldů je určitě žádoucí, ale je třeba při ní dbát na hodnoty životního prostředí, urbanistické kvality, anebo dostupnost bydlení. To se Praze zatím příliš nedaří.

 Jestliže je projekt v souladu s požadavky územního plánu, může investor požádat místně příslušný stavební úřad o vydání územního rozhodnutí. V územním řízení pak úřad posuzuje také právě soulad projektu s předpisy, umístění do prostoru, dopady stavby na okolí apod. Záměr musí před zahájením ůzemního či stavebního řízení získat závazná stanoviska ke stavbě od dotčených orgánů, jako jsou např. památkáři nebo orgány ochrany životního prostředí. V Praze může do řízení vstoupit samotné město prostřednictvím Institutu plánování a rozvoje a také městské části. Ve větší podrobnosti proces územního řízení popisujeme v této brožuře.

 V případě, že projekt naplňuje konkrétní parametry, anebo je stavbou se specifickým účelem (např. velkou dopravní stavbou anebo průmyslovým provozem), musí projít posouzením vlivů na životní prostředí, tzv. procesem EIA (Environmental Impact Assessment). Podrobně o posuzování vlivů na životní prostředí píšeme v naší publikaci.

Po novele stavebního zákona, která vešla v účinnost v roce 2018, se občanské spolky mohou účastnit povolovacích řízení pouze v těch záměrů, které prošly procesem EIA. V ostatních případech se mohou účastnit pouze dotčení vlastníci okolních nemovitostí. To zásadním způsobem komplikuje možnosti veřejnosti do plánované výstavby ve správním procesu zasáhnout. V brožuře o povolovacích procesech ukazujeme možné varianty, které mohou při posuzování staveb nastat a možnosti občanů, jak se do řízení zapojit.

Jestliže je stavbě uděleno územní rozhodnutí, následuje stavební řízení, které obvykle končí vydáním stavebního povolení. Ve stavebním řízení jsou posuzovány techničtější a detailnější stránky plánovaného projektu.

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Budoucnost bez plastů Řeky bez jedů Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Budoucnost bez plastů Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Praha – město pro život

Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem. Soustředíme se na územní plán, který určuje, kde a co se v Praze smí stavět. Prosazujeme ochranu zeleně, informujeme obyvatele a pomáháme lidem zapojovat se do rozhodovacích procesů.

Územní plánování Město a klima Bydlení Letiště Petice Nechceme Sjezdovku Instagram Praha město pro život Facebook Praha město pro život

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Chci dostávat stromové novinky Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe

Biodiverzita

Podporujeme zavádění soustavy Natura 2000 a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.

Chráníme staré stromy vytvářející dutiny, které jsou domovem mnoha vzácných a ohrožených živočichů, včetně páchníka hnědého v Poodří.

Natura 2000 Bořena Petice za obnovu české přírody

Účast veřejnosti

Arnika se dlouhodobě zasazuje o účast veřejnosti v územních a stavebních řízeních a další procesech, jež souvisejí s ochranou životního prostředí, i přes opakovanou snahu toto právo veřejnosti omezit.

Vy tu stavíte, my tu žijeme Měníme klima v legislativě