Portál občana

Proč používat Portál občana pro ochranu životního prostředí?

Portál občana slouží v posledních letech jako nástroj usnadnění styku občanů a veřejné správy. Ambicí Portálu občana je propojovat všechny online služby státu a může tak představovat významnou úsporu času ve vaší snaze docílit příznivého životního prostředí ve vašem okolí.

Efektivní řešení environmentálních problémů obvykle vyžaduje volit více právních nástrojů které lze díky Portálu občana využívat systematicky. Cílem tohoto stručného průvodce je poskytnout informace o těchto možnostech.

Jak začít využívat Portál občana?

Lze se přihlásit různými možnostmi, konkrétně skrze bankovní identitu, datovou schránku či MojeID. Pokud nedisponujete ničím z toho, budete pro založení muset navštívit některou z poboček Czech POINT.

Skrze datovou schránku lze vyřešit nejpodstatnější záležitosti týkající se životního prostředí, tu lze zřidit i v rámci Portálu občana. Avšak ne všechny ostatní služby pro vás budou dostupné, protože přihlášení přes datovou schránku není dostatečně bezpečné. Doporučujeme pořídit si aplikaci Mobilní klíč eGovernmentu, a pomocí datové schránky ho aktivovat.

Jaké právní nástroje lze pro ochranu životního prostředí využít skrze Portál občana?

Jednotlivé právní nástroje (například žádost o informace, podání petice aj.) jsou na webu Portálu občana vedeny jako ,,služby”. Pro dané služby jsou připravené online formuláře, který celý proces komunikace s veřejnou správou usnadňují. Na webu Portálu občana je důležitá zejména sekce ,,Podání”, kterou rozklikněte pro využití konkrétní služby.

Podání petice

Jednou ze služeb Portálu občana je ePetice. Ta poskytuje podání a založení petice elektronickou formou. Na portálu občana je dále veřejná databáze petic, petice jsou tak přehledně a snadno dohledatelné. Portál občana dále umožňuje občanům petice podepisovat a garantuje ověřenost těchto podpisů. U ePetice je zaručeno ověření každého podpisu pod peticí a naprostá neexistence smyšlených jmen nebo duplicitních podpisů. Taková petice pak funguje na rozdíl od online petic stejně jako papírová, což se ve specifických případech může hodit. Problémem ale je, že tato forma petice se stále moc nepoužívá, lidé na ni nejsou zvyklí nebo nemají na Portál občana přístup - proto se stále dominantně využívají papírové petice nebo elektronické bez ověření identity.

Podání žádosti o informace

Ať již budete žádat informace podle obecného informačního zákona, nebo podle speciálního zákona o právu na informace o životním prostředí, Portál občana tento proces nejen urychlí, ale zároveň je pro vás dokladem, že jste o informace skutečně zažádali.

Žádost o informace je díky Portálu občana podávána skrze datovou schránku (kterou lze zřídit i na Portálu občana). Samotná žádost se tak liší tím že je podávána online, ale obsahová kritéria zůstávají stejná, jako byste ji podávali ,,klasickou” formou (tj. musíte dobře specifikovat informace o než žádáte, uvést správně úřad u nějž lze informace získat a dále specifikovat kontaktní údaje o vás jako o žadateli)

Žádost o výpis z katastru nemovitostí

Proč využívat katastr nemovitostí v ochraně životního prostředí?

Katastr nemovitostí je zdrojem informací, které slouží nejen čistě soukromým zájmům (např. když kupující zjišťuje omezení vlastnického práva a další věcná břemena dané nemovitost, ve snaze předejít řadě potenciálních problémů). Katastr nemovitostí může sloužit i zájmům ochrany životního prostředí, kde je relevantní zejména z hlediska stavebního řízení, kdy má projekt mít vliv na životní prostředí, např. na zemědělský půdní fond. Relevantní je také např. v souvislosti s pozemkovými úpravami dopadajícími na kvalitu životního prostředí.

Katastrální úřady ve své přezkumné činnosti v zásadě nemají pravomoc nepovolovat převod vlastnického práva z pohledu ochrany přírody neoprávněným nabyvatelům. Proto je třeba na změny ve vlastnických strukturách dohlížet. V katastru nemovitostí lze například sledovat informace o skupování pozemků investory. Na druhé straně může být katastr nemovitostí relevantní v případě ucházení se o různé dotační programy související s ochranou životního prostředí.

Jak využívat katastr nemovitostí na portálu občana?

Jednou z nejrelevantnějších služeb katastru nemovitostí je poskytování výpisů listů vlastnictví (LV). Skrze výpisy se dozvídáme relevantní informace o vlastnictví dotčených pozemků a staveb. O tyto výpisy lze v současnosti žádat online.

Zásadní výhodou portálu občana pak je, že informace lze dohledávat bez nutnosti ručního hledání přes formulář na webu katastrálního úřadu. Po přihlášení do portálu občana stačí přejít do oddílu Katastr nemovitostí. Můžete vyhledávat konkrétního vlastníka (například obchodní korporaci), nebo konkrétní dotčený pozemek. Následně stačí zadat, zda chcete úplný nebo částečný výpis z katastru nemovitostí, informaci o pozemku či kopii katastrální mapy.

Z hlediska ochrany životního prostředí může být zpravidla cennější žádat o úplný výpis, neboť ten zahrnuje veškeré nemovitosti, které jsou majetkem vlastníka. Následně zjistíte kolik zaplatíte za vybraný dokument, a po zaplacení tohoto poplatku (platební kartou online či bankovním převodem) vám bude vybraný dokument zaslán na zadanou e-mailovou adresu.

Založení spolku

Role spolků v ochraně životního prostředí byla bohužel v současném vývoji legislativy okleštěna, přesto představuje spolek významnější občanskoprávní mandát, než by v řešení problémů životního prostředí měla samostatně vystupující soukromá osoba. V procesu zakládání spolku nepotřebujete komunikovat s úřady, pro jeho reálný vznik však potřebujete aby byl spolek zapsán do spolkového rejstříku. Pro tento zápis díky Portálu občana nemusíte chodit na rejstříkový soud, stačí podat návrh na zápis spolku.

Návrh na prvozápis, změnu zapisovaných skutečností i výmaz podejte prostřednictvím formuláře, který je k dispozici na internetových stránkách. Formulář následně elektronicky vyplňte a přiložte listiny, kterými se dokládají zapisované skutečnosti, a listiny, které zákon vyžaduje k založení do sbírky listin.

Svolání demonstrace 

Pro konání demonstrace je třeba nejen dodržovat daná pravidla během jejího průběhu, ale rovněž ji předem oznámit. Prostřednictvím Portálu občana budete skrze datovou schránku podávat toto oznámení online na příslušný městský odbor. V případě celého území Prahy se jedná o odbor živnostenský a občanskosprávní. Pro svolání veřejného shromáždění na území Prahy tak uveďte ID datové schránky 48ia97h

Vyvolání procesu EIA

Z hlediska vyvolávání procesu EIA (přezkumu environmentálních dopadů daného projektu) je třeba podat oznámení. Pro podání tohoto oznámení online je nejpraktičtější využít přímo web Informační systém EIA (https://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr).

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Budoucnost bez plastů Řeky bez jedů Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Budoucnost bez plastů Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Praha – město pro život

Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem. Soustředíme se na územní plán, který určuje, kde a co se v Praze smí stavět. Prosazujeme ochranu zeleně, informujeme obyvatele a pomáháme lidem zapojovat se do rozhodovacích procesů.

Územní plánování Město a klima Bydlení Letiště Petice Nechceme Sjezdovku Instagram Praha město pro život Facebook Praha město pro život

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Chci dostávat stromové novinky Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe

Biodiverzita

Podporujeme zavádění soustavy Natura 2000 a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.

Chráníme staré stromy vytvářející dutiny, které jsou domovem mnoha vzácných a ohrožených živočichů, včetně páchníka hnědého v Poodří.

Natura 2000 Bořena Petice za obnovu české přírody

Účast veřejnosti

Arnika se dlouhodobě zasazuje o účast veřejnosti v územních a stavebních řízeních a další procesech, jež souvisejí s ochranou životního prostředí, i přes opakovanou snahu toto právo veřejnosti omezit.

Vy tu stavíte, my tu žijeme Měníme klima v legislativě